แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๕ ด้าน

 

ปกสรุปสมรรถนะและ ตัวชี้วัด

แบบประเมินสมรรถนะ1_2555 ม.6

แบบประเมินสมรรถนะ1_2555 ม.5

แบบประเมินสมรรถนะ1_2555 ม.4

แบบประเมินสมรรถนะ1_2555 ม.3

แบบประเมินสมรรถนะ1_2555 ม.2

แบบประเมินสมรรถนะ1_2555 ม.1

ตัวชี้วัดประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๕ ด้า
สมรรถนะผู้เรียน ๕ ด้าน มีดังนี้
ข้อ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีความสามารถในการรับส่งข่าวสาร
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
ข้อ ๒ ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีความสามารถในการคิดเป็นระบบเพื่อการสร้างองค์ความรู้
ข้อ ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ แก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผล
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
ข้อ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างหมาะสม

Advertisements

Posted on October 2, 2012, in วิชาการจัง. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: